BIP
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy Zgierz
Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W celu realizacji wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
i prawach z tym związanych:

 

1.     Administratorem danych osobowych jest 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy
z siedzibą w Zgierzu, ul. Konstantynowska 85, 95-100 Zgierz, reprezentowany przez Komendanta.

2.     W sprawie zasad przetwarzania danych osobowych w 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: 31wog.iod@ron.mil.pl lub adresu korespondencyjnego:
31 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 95-100 Zgierz ul. Konstantynowska 85.

3.     Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.     Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a)  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 31 Wojskowym Oddziale Gospodarczym;

b)  realizacji umów zawartych z Wykonawcami i Zleceniobiorcami;

c)   w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej uzyskanej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych mogą być:

a)  podmioty publiczne upoważnione z mocy prawa;

b)  jednostki/instytucje wojskowe w zakresie swoich kompetencji;

c)  inne podmioty, które na podstawie właściwych umów zawartych
z 31 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym przetwarzają dane osobowe, dla których 31 WOG jest Administratorem.

6.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)   prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d)  prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e)  prawo do wniesienia skargi do Administratora oraz do Prezesa UODO.

8.     W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9.     W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10.  W przypadku, gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

11.  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych